Bằng cách đo lường, bạn có thể hiểu kết quả mình quan tâm rồi dựa vào đó để ra quyết định sáng suốt về những gì cần làm tiếp theo.