Bạn đã bao giờ thắc mắc lý do quảng cáo của mình bị phân phối dưới mức chưa? Bạn có thể làm gì nếu không thu được nhiều lượt chuyển đổi? Nếu bạn từng thắc mắc về những câu hỏi này và cả các câu hỏi khác nữa, hãy dùng một số công cụ khắc phục vấn đề về hiệu quả quảng cáo của chúng tôi.

Thông qua bài học này, bạn có thể:
Xác định thời điểm sử dụng Thông tin chi tiết về phân phối.
Thảo luận về công cụ Kết quả hàng ngày ước tính.
Hiểu sơ lược về cách sử dụng đồng thời cả Kết quả hàng ngày ước tính và Thông tin chi tiết về phân phối.